تعمیرات صورت پذیرفته بر این مبل کلاسیک

تعویض فوم کف _ تعویض ابر دسته تیکه گاه _ تقویت و نو سازی رنگ چوب _ تقویت کش و تسمه کف مبل _ تعویض پارچه

تعمیرات صورت پذیرفته بر این مبل کلاسیک تعویض فوم کف _ تعویض ابر دسته تیکه گاه _ تقویت و نو سازی رنگ چوب _ تقویت کش و تسمه کف مبل _ تعویض پارچه