موارد تعمیر شده در این مبل تعویض کامل رویه مبل (پارچه) تغییر مدل در قسمت های پشت، داخل، روی دسته و کف نشیمن سرویس کامل زیر کار سرویس و براق سازی رنگ چوب برگزیده تعمیرکاران مبل را از دیدگاه مشتریان به تفکیک هر شهر در تعمیر مبل ببینید.

موارد تعمیر شده در این مبل

  • تعویض کامل رویه مبل (پارچه)
  • تغییر مدل در قسمت های پشت، داخل، روی دسته و کف نشیمن
  • سرویس کامل زیر کار
  • سرویس و براق سازی رنگ چوب

برگزیده تعمیرکاران مبل را از دیدگاه مشتریان به تفکیک هر شهر در تعمیر مبل ببینید.