خدمات صورت گرفته:

تعویض تکه ای چرم طبیعی قسمت کف نشیمن و روی دسته ها
تعویض رنگ چرم
سرویس کامل فوم و اسفنج زیرکار
سرویس ترمیم چرم طبیعی
مواد لایه محافظ

خدمات صورت گرفته: تعویض تکه ای چرم طبیعی قسمت کف نشیمن و روی دسته ها تعویض رنگ چرم سرویس کامل فوم و اسفنج زیرکار سرویس ترمیم چرم طبیعی مواد لایه محافظ