تعمیرات انجام شده در مبل مدل آمریکایی

  1. تقویت فنر های کف مب
  2. اضافه کردن تسمه به کف مبل
  3. تقویت ابر دسته تکیه گاه و کف مبل با ابر ۳۰ کیلویی
  4. تقویت رنگ مبل
  5. تعویض پارچه
  6. تغییر مدل رویه کوبی کار

تعمیرات انجام شده در مبل مدل آمریکایی تقویت فنر های کف مب اضافه کردن تسمه به کف مبل تقویت ابر دسته تکیه گاه و کف مبل با ابر ۳۰ کیلویی تقویت رنگ مبل تعویض پارچه تغییر مدل رویه کوبی کار